Кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії

Свої витоки кафедра бере з дня заснування Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції та її структурного підрозділу – цикл криміналістики. Згодом, у зв’язку з набуттям навчальним закладом статусу юридичного інституту на базі циклу було сформовано кафедру кримінального процесу та криміналістики.

У цьому є заслуга трьох поколінь керівників і педагогів, чиїми руками був покликаний до життя і розбудований один із перспективних закладів освіти і науки на сході України. До їх числа належать такі досвідчені практики, як Володимир Степанович Соколовський, Володимир Леонідович Довгий, Валерій Анатолійович Дурнєв та ін. Вагомий внесок у становлення та розвиток наукового потенціалу кафедри внесли такі відомі вчені-криміналісти і судові медики, як академік Академії медичних наук, доктор медичних наук, професор Ірина Дмитрівна Спіріна, доктор юридичних наук, професор Олександр Анатолійович Кириченко, кандидат медичних наук, доцент Костянтин Михайлович Пантелєєв, доктор юридичних наук, професор Костянтин Олександрович Чаплинський та ін. Завдяки ним кафедра з року в рік посідала одне з перших місць з основних напрямків роботи.

Наказом МВС України від 14.12.2001 № 1121 «Про створення Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ» та відповідним наказом ректора Юридичної академії МВС від 18.01.2002 № 5 було засновано самостійний підрозділ – кафедру криміналістики.

Після реорганізації Юридичної академії МВС у Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (наказ МВС від 27.09.2005 № 287 «Про реорганізацію вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ») кафедра поширила галузі наукових знань та отримала нинішню назву – кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії.
Кадрове забезпечення кафедри традиційно здійснюється виключно за рахунок практичних працівників органів внутрішніх справ, здатних до науково-педагогічної роботи, а також випускниками ад’юнктури та докторантури.

 

Сьогодні навчально-виховний процес із навчальних дисциплін, що викладаються науково-педагогічним складом кафедри, забезпечують:

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ – Чаплинський Костянтин Олександрович, доктор юридичних наук, професор, полковник поліції;

ПРОФЕСОР КАФЕДРИ – Пантелєєв Костянтин Михайлович, кандидат медичних наук;

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ – Плетенець Віктор Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції;

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ – Єфімов Микола Миколайович, кандидат юридичних наук, капітан поліції;

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ – Христов Олександр Леонідович, кандидат юридичних наук, майор поліції;

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ – Павлова Наталія Валеріївна, підполковник поліції;

ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ – Бідняк Ганна Сергіївна, майор поліції.

 

Основні праці науково-педагогічного персоналу кафедри:

Чаплинський К. О. Організація і тактика слідчих дій при розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями : монограф. /
Чаплинський К. О. – Дніпропетровськ : Юрид. акад. МВС, 2004. – 192 с.

Чаплинський К. О. Тактика проведення окремих слідчих дій : монограф. / Чаплинський К.О. – Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 308 с., іл.

Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення розслідування діяльності злочинних угруповань : монографія / Чаплинський К. О. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2010. – 304 с.

Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення проведення слідчих дій : монограф. / Чаплинський К.О. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2011. – 496 с.

Пантелєєв К.М. Комплексний аналіз динаміки розпаду кісткової тканини для експертного встановлення давнини поховання. дис. … канд. медич. наук : 14.00.24 / Пантелєєв Костянтин Михайлович. – Київ : Київський інститут вдосконалення лікарів, 1978. – 189 с.

Пантелєєв К.М. Судово-медична експертиза живих осіб та трупів у кримінальних справах: Навч.-практ. посібник / Войченко В.В., Мішалов М.Д., Пантелєєв К.М., Шиян А.Г. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр.. справ, 2014. – 296 с.

Пантелєєв К.М. Долікарська допомога: Навч.-практ. посібник / Душейко В.Н., Пантелєєв К.М. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр.. справ, 2008. – 86 с.

Плетенець В.М. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності / В. М. Плетенець // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2008. –№ 2 – С. 324–332.

Плетенець В.М. Слідова картина як елемент криміналістичної характеристики завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності / В. М. Плетенець // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2008. –№ 4 (40). – С. 342–349.

Плетенець В.М. Потерпіла сторона як елемент криміналістичної характеристики завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності / В. М. Плетенець // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2008. –№ 1 – С. 302–307

Єфімов М.М. Особливості порушення кримінальної справи та обставини, що підлягають доказуванню при розслідуванні хуліганства / М. М. Єфімов // Право і суспільство. – 2011. – №1. – С. 245-249.

Єфімов М.М. Типові слідчі ситуації та відповідний їм напрям дій слідчого при розслідуванні хуліганства / М. М. Єфімов // Наук. вісн. Дніпроп. держ. ун-ту внутр. справ. – 2011. – №1. – С. 351-358.

Єфімов М.М. Способи вчинення хуліганства як елемент криміналістичної характеристики злочину / М. М. Єфімов // Право і суспільство. – 2011. – №3. – С. 206-210.

Єфімов М.М. Використання спеціальних знань під час розслідування хуліганства / М. М. Єфімов // Право і суспільство. – 2012. – №3. – С. 289-293

Христов О.Л. Організація і тактика попередження та розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами, поєднаних з насильством : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Христов Олександр Леонідович. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 30 с.

Христов О. Л. Оперативно-розшукова протидія незаконним заволодінням транспортними засобами, поєднаним із насильством : монограф. / О. Л. Христов, В. П. Меживой. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – 144 с.

Христов О. Л. Окремі аспекти встановлення осіб, які вчиняють незаконні заволодіння автотранспортом : метод. реком. / В. М. Ковбаса, М. М. Єфімов, О. Л. Христов, Я.М. Ковч. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 30 с.

Христов О. Л. Організація і тактика проведення оперативно-розшукових заходів з використанням «автомобіля-пастки» : [наук.-практ. рекомендації] / О. Л. Христов, В. П. Меживой. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 28 с.

Христов О. Л. Особливості роботи ОВС з попередження та розкриття злочинів, пов’язаних з незаконним обігом вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв : Науково-практичні рекомендації / О. Л. Христов, М. Г. Богуславський, В. П. Меживой, А. С. Новосад. Дніпропетровськ, 2011 . – 20 с.

Павлова Н.В. Розслідування шахрайства при укладанні цивільно-правових угод щодо відчуження житла: Монограф. – Д.: Дніпр. Ун-т внутр. справ, 2007. – 216 с.

Павлова Н.В. Особливості розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням приватного житла. Дис…канд. юрид. наук: 12.00.09 /– ХНУВС. – Х., 2007. – 224 с.

Павлова Н.В. Проблеми та перспективи дистанційного судочинства ДДУВС / Науковий вісник Дніпропетровського університету внутрішніх справ № 2 (66). – 2013. – С. 477-484.

Павлова Н.В. Генеральная прокуратура Украины как субъект международного сотрудничества: особенности полномочий в сфере уголовного судопроизводства. / Н.В. Павлова, В.М. Федченко // LegeasiViata : международный научно-практический правовой журнал. – 2016 – № 7 – С. 86-93.

Павлова Н. В. Криміналістичний полігон: навчально-методичний посібник / Уклад: Іванчишин І. І., Мискова Г. М., Павлова Н. В., Сіроштан Ю. В., Чаплинська Ю. А., Єфімов М. М.– Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 120 с.

Бідняк Г.С. Залучення спеціаліста для проведення слідчих дій при розслідуванні злочинів за ст. 190 КК України – шахрайство : методичні рекомендації Г.С. Бідняк, Н.В. Павлова, І.В. Пиріг, В.І. Сліпченко, К.О. Чаплинський, Ю.А. Чаплинська, Н.В. Черняк / Дніпропетровськ: Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – 27 с.

Бідняк Г.С. Нормативне забезпечення діяльності судових експертів ОВС в умовах змагальної системи судочинства – Криміналістичний вісник: наук.-практ. збірник/[голов. Ред. Коваленко В.В. та ін..]/ ДНДЕКЦ МВС України; НАВС. – К: ТОВ «Брайт Вайт», 2013. – № 2(20). – с. 87-92.

Бідняк Г.С. Методика проведення експертиз при розслідуванні правопорушень, кваліфікованих за ст. 190 КК України (шахрайство): методичні рекомендації / Г.С. Бідняк, П.І. Кумець, І.В. Пиріг / Дніпропетровськ: Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 32 с.

Бідняк Г.С. Формы использования специальных знаний при расследовании мошенничеств Право и политика. Научно-методический журнал. – № 4 2014. – Бишкек, 2014.– С. 144-149

 

Кафедрою забезпечується викладання наступних начальних дисциплін: «Криміналістика», «Тактичні особливості проведення слідчих дій», «Судова медицина», «Судова психіатрія», «Долікарська допомога», «Основи криміналісти» (для курсантів, слухачів факультету заочного навчання працівників органів внутрішніх справ та магістратури), а також двох спецкурсів – «Організація розкриття та розслідування злочинів», «Криміналістичні засоби і методи розкриття та розслідування кримінальних правопорушень». Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

Основними напрямами діяльності кафедри є: розробка та впровадження у навчальний процес нових ефективних методик викладання криміналістики, судової медицини та психіатрії; вивчення передового досвіду криміналістичної діяльності, її аналіз; розробка та впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ методичних рекомендацій щодо використання сучасних техніко-криміналістичних засобів, тактичних прийомів і методів розслідування злочинів з метою підвищення ефективності боротьби зі злочинністю, сприяння їх впровадженню у правоохоронну практику.

 

Кафедральні напрями наукових досліджень:

Колектив кафедри активно здійснює науково-дослідницьку роботу з актуальних питань боротьби зі злочинністю. Головними напрямами наукових досліджень на період до 2015 року є:

1. Тактичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів.

2. Експертна діяльність органів внутрішніх справ.

3. Методика розслідування злочинів у сфері громадської безпеки та громадського порядку.

 

На базі кафедри здійснюється підготовка докторантів, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

На кафедрі діє науковий гурток з криміналістики, судової медицини та психіатрії (керівник гуртка старший викладач кафедри Г.С. Бідняк). Кількість членів гуртка складає 47 осіб з числа курсантів, студентів та слухачів Університету.

Матеріально-технічну базу кафедри складають чотири службові приміщення, загальною площею понад 90 кв. м, у яких розміщується науково-педагогічний склад; криміналістична лабораторія – спеціалізована аудиторія, поділена на кілька частин: музей криміналістики, навчально-методичний кабінет, багатофункціональний кабінет-тренажер «Робоче місце слідчого» і «Кабінет судової медицини».

Криміналістична лабораторія
Криміналістична лабораторія кафедри

Навчально-методична лабораторія і кабінет-тренажер «Робоче місце слідчого» оснащені 7-а комп’ютерними комплексами, які використовуються під час практичних занять з криміналістики для роботи з інформацією. Лабораторія оснащена кафедральною бібліотекою, що налічує більше 2000 примірників науково-методичної літератури з дисциплін, які викладаються кафедрою, а також сучасними комплектами техніко-криміналістичних засобів та іншими технічними засобами навчання. Зокрема, для забезпечення практичних занять з криміналістики і засідань наукових гуртків у своєму розпорядженні бібліотека має 20 криміналістичних валіз, понад 375 відеофільмів, два стереомагнітофони, 2 відеокамери, 7 цифрових фотоапаратів, а також чисельну колекцію (158) архівних кримінальних проваджень, муляжів, схем, фотослайдів і натуральних зразків «речових доказів», які широко використовуються під час практичних занять. Крім того, у кабінеті нараховується близько 67 зразків холодної та вогнепальної зброї, велика кількість стріляних куль і гільз, вибухових пристроїв тощо.

Упродовж останніх п’яти років науково-педагогічним складом кафедри видано друком близько 160-ти наукових та навчально-методичних праць, серед яких 9 монографій, 27 навчальних посібників, курсів лекцій та методичних рекомендацій для практичних працівників органів внутрішніх справ.

Начальник кафедри – тел. (0562) 31-72-07

Науково-педагогічні працівники кафедри – тел. (0562) 31-72-53

Адреса електронної пошти: k_ksmp@www.dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 4 297