Кафедра філософії та політології

Кафедра філософії та політології

Історія кафедри починається з 1998 року, коли в Дніпропетровському юридичному інституті МВС України було створено кафедру соціально-економічних дисциплін. У серпні 2000 року вона була реорганізована в кафедру соціальних дисциплін, а в червні 2008 року – кафедру філософії та політології.

У різні роки кафедру очолювали: кандидат філософських наук, доцент Ю.О. Наріжний, доктор біологічних наук, професор В.Г. Грибан, працювали доктори філософських наук професори В.П. Єременко, В.О. Панфілов, В.П. Капітон; доктор психологічних наук О.Є. Самойлов; кандидати філософських наук, доценти М.Ф. Макарець, В.О. Калініна, В.П. Жижченко, Е.Ю. Смотрицький, О.В. Капітон, Ю.О. Лобода тощо.

Науково-педагогічний склад кафедри

Завідувач кафедри філософії та політології д.філос.н., проф. В.В. Кузьменко
Завідувач кафедри філософії та політології д.філос.н., проф. В.В. Кузьменко

Кузьменко Вячеслав Віталійович – завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор. Викладає дисципліни: «Філософія», «Філософія права», «Методологія наукової діяльності», «Право в історії філософії». Сфера наукових інтересів – філософія права, логіка, філософія математики, філософські основоположення дидактики.

Алєксєєнко Ірина Вікторівна – професор кафедри, доктор політичних наук, професор. Викладає дисципліну «Політологія», «Основи педагогічної діяльності та педагогічна майстерність», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Педагогіка вищої школи». Сфера наукових інтересів – правові проблеми політології, міжнародні політичні процеси і глобальний розвиток проблеми міжнародного права, національна безпека, правові механізми забезпечення суверенітету держави.

Підлісний Михайло Миколайович – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент. Викладає дисципліни: «Соціологія», «Філософія», «Психологічна підготовка та основи етики». Сфера наукових інтересів – соціологія молоді й освіти, філософія цінностей і права.

Шинкаренко Інна Олександрівна – доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Юридична психологія», «Психологія управління», «Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів», «Професійно-психологічна підготовка працівників Національної поліції», «Психологічна підготовка та основи етики». Сфера наукових інтересів – юридична психологія, соціально-перцептивна регуляція професійного спілкування працівників ОВС, комунікативна культура, професійна спрямованість працівників ОВС, діяльність працівників Національної поліції в екстремальних умовах.

Диса Олена Вікторівна – доцент кафедри, кандидат психологічних наук, доцент. Викладає дисципліни: «Юридична психологія», «Професійна психологічна підготовка працівників кримінальної поліції», «Професійно-психологічна підготовка працівників підрозділів карного розшуку». Сфера наукових інтересів – психологія професійного мислення, екстремальна та кризова психологія, психосоматика.

Стояцька Ганна Михайлівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент. Викладає дисципліни: «Філософія», «Управління науковими проектами», «Методологічні проблеми підготовки дисертаційних досліджень». Сфера наукових інтересів – філософія мови, філософія права, сучасна філософія та методологія науки.

Недря Кирило Михайлович – доцент кафедри, кандидат історичних наук. Викладає дисципліни: «Політологія», «Історія та культура України», «Психологічна підготовка та основи етики». Сфера наукових інтересів – політичне лідерство, політичні технології, стресостійкість, ефективна комунікація, психологія.

Головіна Ольга Володимирівна – доцент кафедри, кандидат історичних наук. Викладає дисципліни: «Логіка», «Історія та культура України». Сфера наукових інтересів – теорія та практика аргументації, суспільно-політична думка в Україні початку ХХ ст., процес формування національної ідентичності.

Галай Наталія Анатоліївна – старший лаборант кафедри, має вищу юридичну освіту.

Науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється соціально-гуманітарна підготовка курсантів. Завдяки дисциплінам, які викладаються на кафедрі, у майбутніх юристів формуються ціннісні орієнтації, моральні якості, відбувається розвиток професійної свідомості та психологічної готовності до роботи у поліції.

Наукові дослідження проводяться викладачами кафедри у рамках загальнокафедральної теми «Філософсько-правові дослідження (онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія права)».

Викладачі кафедри є авторами підручників, навчальних посібників, монографій, практикумів тощо, які використовуються у навчальному процесі ДДУВС:

– підручник «Принципи деонтології та права в історії філософії» (Кузьменко В.В., Наливайко Л.Р., Головіна О.В., Диса О.В. Підлісний М.М., Стояцька Г.М., Шинкаренко І.О. (за заг. ред. В.В. Кузьменка);

– навчальний посібник «Елементи класичної логіки» (за заг. ред. В.В. Кузьменка, співавтори Наливайко Л.Р., Шинкаренко І.О., Савіщенко В.М., Царьова І.В., Головіна О.В.);

– навчальний посібник «Онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія філософсько-правових учень» (Кузьменко В. В., Наливайко Л. Р., Обушенко О. М. та ін.; за заг. ред. д.ф.н., проф. В. В. Кузьменка);

– навчальний посібник «Історія східнослов’янської філософії: державно-правовий контекст (XVIII-XX століття)» (Кузьменко В. В., Наливайко Л. Р., Обушенко О. М. та ін.; за заг. ред. д.ф.н., проф. В. В. Кузьменка);

– навчальний посібник «Історія Західної філософії в контексті вчень про етику обов’язку, державу і право (Античність – друга половина ХІХ століття)» (за заг. ред. В.В. Кузьменка);
– Монографія «Філософія цінностей: історія і сучасність» (М.М. Підлісний, В.І. Шубін);

– Монографія «Почесний громадянин міста Катеринослава – князь М.П. Урусов. Суспільно-політичний портрет» (Недря К.М., Чорнобай П.О.);

– Соціологічний практикум : Навчально-наочний посібник у схемах і коментаріях (Підлісний М.М.);

– Соціологія : Методичні рекомендації для курсантів денної форми навчання, які навчаються для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 081 “Право”, 6.030401 “Правознавство” (Підлісний М.М.);

– Методичні рекомендації «Програма педагогічної практики для слухачів магістратури 1-го курсу факультетів підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, органів досудового розслідування» (Кузьменко В.В., Диса О.В.);

– навчальний посібник «Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми)» І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко;

– навчальний посібник «Організаційні та тактичні засади попередження, виявлення та припинення незаконного обігу наркотичних засобів оперативно-розшуковими заходами» (І.Р. Шинкаренко, О.В. Кириченко, І.О. Шинкаренко).

– навчальний посібник «Система оперативно-розшукових заходів» (І. Р. Шинкаренко, О. В. Кириченко, А. М. Ханькевич, І. О. Шинкаренко / За заг. ред. І. Р. Шинкаренка)

Кафедра підтримує наукові зв’язки з Дніпропетровським національним університетом ім. Олеся Гончара, Національним гірничим університетом, Університетом ім. Альфреда Нобеля, Міжнародним гуманітарно-педагогічним інститутом «Бейт-Хана», Львівським державним університетом внутрішніх справ, Національною металургійною академією України та іншими. Систематично проводяться науково-практичні семінари та круглі столи, де обговорюються актуальні наукові проблеми філософії, психології, політології, соціології та інших гуманітарних дисциплін.

З метою підвищення якості навчання викладачі кафедри систематично залучають практичних працівників до проведення занять.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін

1. Історія та культура України.

2. Логіка.

3. Методика наукових досліджень.

4. Методологічні проблеми підготовки дисертаційних досліджень.

5. Методологія наукової діяльності.

6. Основи педагогічної діяльності та педагогічна майстерність.

7. Педагогіка вищої школи.

8. Педагогіка та психологія вищої школи.

9. Політологія.

10. Право в історії філософії.

11. Професійно-психологічна підготовка працівників кримінальної поліції.

12. Професійно-психологічна підготовка працівників Національної поліції.

13. Професійно-психологічна підготовка працівників підрозділів карного розшуку.

14. Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів.

15. Психологічна підготовка та основи етики.

16. Психологія управління.

17. Соціологія.

18. Управління науковими проектами.

19. Філософія права.

20. Філософія.

21. Юридична психологія.

До наукової роботи активно залучаються курсанти та слухачі магістратури ДДУВС, які систематично займаються у науковому гуртку кафедри. З метою підвищення рівня та актуалізації набутих знань з навчальної дисципліни «Історія та культура України» курсанти беруть участь у Всеукраїнських турнірах та олімпіадах (у 2017 р. курсанти ФПФОДР Іщенко В.О. та Чепеляк К.В. нагороджени сертифікатами учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України, м.Житомір)

У межах наукового гуртка щомісячно проводяться секційні засідання з філософії, психології, логіки, історії та культури України, соціології. Керівник наукового гуртка – Головіна О.В.
Результатами цією роботи є участь курсантів та слухачів магістратури у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, у конкурсах студентських наукових робіт (у 2017 р. член наукового гуртка Ігнатьєва А.О. стала призером Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, наук. керівник. Диса О.В.).

Кафедра знаходиться на 2 поверсі навчального корпусу.

Адреса електронної пошти: k_fp@www.dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 3 346