Положення про організацію науково-дослідної і дослідно-конструкторської роботи у ДДУВС.

Завантажити документ щодо положень про організацію науково-дослідної і дослідно-конструкторської роботи у ДДУВС.

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення регулює організацію, планування та проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (далі – НД і ДКР) у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (далі – університет), а також порядок упровадження їх результатів у практичну діяльність органів внутрішніх справ (далі – ОВС), навчальний процес і наукову діяльність.

1.2. Організація та проведення НД і ДКР в університеті регламентується Конституцією та законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Держстандарту України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Положенням про організацію проведення НД і ДКР у системі МВС України, затвердженим наказом МВС України від 15.05.2007 № 154, іншими відомчими документами, Статутом університету, цим Положенням, а також внутрішніми нормативними актами університету.

1.3. Метою проведення НД і ДКР в університеті є одержання і застосування наукових знань з метою отримання суспільно корисних результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для відповідних галузей юриспруденції, наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, використання та впровадження результатів науково-дослідної роботи (далі – НДР) у навчальний процес, наукову діяльність університету та практичну діяльність ОВС.

1.4. Основними завданнями проведення НД і ДКР в університеті є:

1.4.1. Розвиток фундаментальних досліджень у галузі гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук з метою подальшого використання їх результатів для розвитку пріоритетних напрямів науки, а також удосконалення правових та організаційних засад діяльності ОВС.

1.4.2. Вивчення ефективності правового регулювання діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ, підготовка пропозицій щодо прийняття нових, удосконалення чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів.

1.4.3. Розробка за результатами наукових досліджень пропозицій та рекомендацій, що спрямовані на вдосконалення організації, засобів і методів діяльності ОВС.

1.4.4. Розробка нових, удосконалення діючих та обґрунтування створення майбутніх засобів оперативної, криміналістичної, іншої спеціальної техніки, оперативного зв’язку, охорони, методик застосування оперативної та іншої сучасної техніки і технологій в діяльності ОВС, підготовка відповідних проектів, технічної документації, дослідних зразків, обґрунтування перспектив подальшого їх розвитку і розроблень.

1.4.5. Участь спільно із підрозділами апарату МВС України, Головних управлінь МВС (далі – ГУМВС), ГУМВС в АР Крим, м. Києві, Київській області, управлінь МВС (далі – УМВС) в областях, м. Севастополі та на транспорті у впровадженні в практику, а також із відповідними підрозділами інших навчальних закладів – у навчальний процес підготовлених за результатами НДР методичних рекомендацій, практичних посібників, зразків техніки, новітніх інформаційних технологій тощо.

1.4.6. Підготовка за результатами досліджень наукових праць, підручників, посібників, статей, інших науково-дослідних, навчально-методичних та інформаційних матеріалів.

1.4.7. Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл.

1.4.8. Ефективне використання наукового потенціалу університету для вирішення пріоритетних завдань щодо протидії злочинності, профілактики правопорушень і здійснення соціально-правових реформ.

1.4.9. Підтримка наукових досліджень молодих учених та обдарованих курсантів, студентів і слухачів з актуальних питань правоохоронної діяльності та юридичної науки, залучення їх до наукових шкіл.

1.4.10. Розвиток винахідництва та раціоналізаторства серед наукового та науково-педагогічного складу, курсантів, студентів і слухачів університету.

1.4.11. Організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація досягнень науки вищої школи через засоби масової інформації, мережу Інтернет.

 

  1. Учасники науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

 

2.1. Учасниками (суб’єктами) виконання НД і ДКР в університеті є структурні підрозділи університету (інститут, факультети, кафедри, наукові лабораторії), керівний склад університету, наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти, ад’юнкти, аспіранти, а також курсанти, студенти, слухачі університету. До проведення НД і ДКР можуть залучатися фахівці наукових установ, інших вищих навчальних закладів, практичних органів і підрозділів ОВС, інші спеціалісти, які мають відповідну кваліфікацію.

2.2. Учасники виконання НД і ДКР проводять наукову діяльність відповідно до національних, державних, галузевих та інших програм, проектів, тематичних планів, договорів, замовлень, індивідуальних планів.

2.3. НД і ДКР здійснюються на основі постійної взаємодії і творчого співробітництва з науково-дослідними установами (далі – НДУ) та вищими навчальними закладами системи МВС України, практичними підрозділами ОВС, а також з науковими установами, вищими навчальними закладами, організаціями і підприємствами інших міністерств та органів виконавчої влади шляхом координації тематики НД і ДКР, спільного їх проведення, обміну науковою інформацією та передовим досвідом організації наукової роботи, шляхом співробітництва з відповідними установами інших держав. У разі проведення таких спільних досліджень університет може виступати виконавцем, співвиконавцем або замовником.

2.4. Виконання НД і ДКР університетом на замовлення практичних підрозділів ОВС регулюється Положенням про організацію проведення НД і ДКР у системі МВС України, затвердженим наказом МВС України від 15.05.2007 № 154.

2.5. Учасники НД і ДКР несуть відповідальність за якість і своєчасність виконання робіт, їх наукову та практичну цінність, суспільну й економічну корисність отриманих результатів.

2.6. Право власності на результати НД і ДКР захищається в установленому законом порядку.

 

  1. Організація та координація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

 

3.1. Основним університетським підрозділом, що визначає і затверджує пріоритетні напрями науково-дослідної роботи, є Вчена рада університету.

3.2. Функції координації та організації науково-дослідної роботи в університеті покладено на відділ організації наукової роботи та редакційно-видавничої діяльності (далі – ВОНР та РВД).

3.3. Загальне керівництво науково-дослідною роботою в університеті здійснює проректор з навчально-методичної та наукової роботи в межах делегованих йому ректором повноважень.

3.4. Функції управління та організації наукової діяльності проректор з навчально-методичної та наукової роботи здійснює через ВОНР та РВД, факультети, кафедри, наукові лабораторії та інші колегіальні органи університету (Вчена рада, Науково-методична рада, Рада молодих учених, Наукове товариство курсантів, студентів і слухачів університету тощо).

 

  1. Планування та проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

 

4.1. Проведення НД і ДКР в університеті здійснюється на планових засадах за трьома рівнями планування. З цією метою передбачається:

1-й рівень (рівень університету):

  • розробка річного плану проведення НД і ДКР університету;

2-й рівень (рівень підрозділів університету):

  • планування НД і ДКР структурного підрозділу університету (інституту, факультету, кафедри, наукової лабораторії), що є складовою плану роботи підрозділу на навчальний рік (для наукових лабораторій – на календарний рік);

3-й рівень (індивідуальний рівень):

  • планування НД і ДКР науково-педагогічним працівником на навчальний рік, що є складовою його індивідуального плану роботи.

4.2. Річний план проведення НД і ДКР університету складається на основі пропозицій структурних підрозділів університету (додаток 1) та замовлень практичних підрозділів ОВС, які формуються з урахуванням пріоритетних напрямів наукового забезпечення ОВС, наукових досліджень університету.

4.3. До річного плану НД і ДКР університету за пропозицією кафедри (наукової лабораторії) можуть включатися теми наукових досліджень, що проводяться спільно зі спорідненими кафедрами (науковими лабораторіями) вищих навчальних закладів, НДУ МВС та МОНМолодьспорту України.

4.4. Обсяг НД і ДКР науково-педагогічних працівників кафедр університету визначаються виходячи з обсягу робочого часу, що залишається поза його навчальним та навчально-методичним навантаженням.

4.5. Формами реалізації НД і ДКР можуть бути:

– підготовка проектів законів, нормативно-правових актів органів державної виконавчої влади та уряду, державних, урядових, міжвідомчих, галузевих і міжгалузевих програм тощо;

– розробка проектів наказів, інструкцій, нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України;

– підготовка програм, планів, рекомендацій з удосконалення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ;

– розробка методик, технологій, алгоритмів, стандартів, технічних вимог, моделей, дослідних зразків, спрямованих на удосконалення науково-технічного забезпечення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ;

– написання підручників, посібників, монографій, методичних рекомендацій, наукових статей, тез доповідей для участі в науково-практичних заходах тощо.

4.7. Результати НД і ДКР можуть впроваджуватися у навчальний процес (шляхом їх використання під час проведення навчальних занять, укладання навчальних планів, програм, лекційного матеріалу, створення нових навчальних курсів і дисциплін, укладання планів і програм стажування, у курсовому, дипломному проектуванні тощо), у практичну діяльність ОВС (шляхом підготовки та використання методичних рекомендацій, практичних посібників, алгоритмів дій тощо), а також у законодавчий процес і наукову діяльність. Порядок впровадження результатів НДР в навчальний процес та наукову діяльність університету регулюється окремим положенням.

4.8. З метою реалізації запланованих НД і ДКР виконавці (інститут, факультети, кафедри, наукові лабораторії) зобов’язані:

4.8.1. Подавати на вимогу ВОНР та РВД пропозиції щодо розробки пріоритетних напрямів наукових досліджень, укладання річного плану НД і ДКР університету, підготовки дисертаційних досліджень, звітних та інших інформаційних матеріалів.

4.8.2. Упроваджувати результати НД і ДКР в оперативно-службову діяльність ОВС, законодавчий і навчальний процеси, наукову діяльність.

4.8.3. Здійснювати авторське супроводження впровадження наукових розробок у практичну діяльність ОВС.

4.9. З метою здійснення поточного контролю проведення НД і ДКР в університеті кафедри та наукові лабораторії до 5 числа кожного місяця надають до ВОНР та РВД інформацію про стан виконання річного плану проведення НД і ДКР протягом попереднього місяця.

4.10. За результатами проведення НД і ДКР виконавцем щорічно, не пізніше 1 грудня, укладається звіт (додаток 2) та надається разом із пояснювальною запискою (додаток 3) до ВОНР та РВД для узагальнення.

4.11. ВОНР та РВД за результатами узагальнення наданої виконавцями звітної документації формує загальний звіт про виконання НД і ДКР за поточний рік, який разом із планом проведення НД і ДКР університету на наступний рік надається на розгляд Вченої ради, після чого у встановлені строки (не пізніше 30 грудня року, що передує планованому) направляється до відділу науково-інформаційної діяльності ДНДІ МВС України.

4.12. Зміни та доповнення до плану НД і ДКР університету можуть бути внесені з дозволу ректора на підставі вмотивованої доповідної записки (рапорту) виконавця.

 

  1. Планування та проведення науково-практичних заходів на базі університету

 

5.1. Проведення науково-практичних заходів в університеті передбачається річним планом проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів на базі університету, який укладається на основі пропозицій структурних підрозділів університету (додаток 4) та затверджується ректором університету не пізніше 1 грудня року, що передує плановому.

5.2. На базі університету можуть проводитися науково-практичні заходи спільно з іншими вищими навчальними закладами, установами, організаціями тощо.

5.3. Організація та проведення науково-практичних заходів міжнародного рівня здійснюється безпосереднім виконавцем (інститут, факультет, кафедра) спільно з ВОНР та РВД, центром громадських та міжнародних зв’язків, режимно-секретним відділом університету.

5.4. За результатами проведення науково-практичного заходу, як запланованого, так і позапланового, основний виконавець (факультет, кафедра, наукова лабораторія) зобов’язаний надавати до ВОНР та РВД в триденний термін звітні матеріали (звіт, програму роботи заходу, рекомендації та ін.).

5.5. Завдання щодо анонсування проведення науково-практичних заходів та висвітлення їх результатів на офіційному веб-сайті університету покладається на виконавця та центр громадських та міжнародних зв’язків університету.

5.6. Зміни та доповнення до плану проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів на базі університету можуть бути внесені з дозволу ректора на підставі вмотивованої доповідної записки (рапорту) виконавця.

 

  1. Інформаційне забезпечення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

 

6.1. Завдання, пов’язані із забезпеченням учасників НД і ДКР в університеті інформацією, що стосується наукової діяльності, покладається на ВОНР та РВД.

6.2. ВОНР та РВД спільно з центром громадських та міжнародних зв’язків висвітлюють на офіційному веб-сайті університету інформацію щодо планування, результатів виконання НД і ДКР університету, новітніх наукових розробок наукових та науково-педагогічних працівників вузу.

 

  1. Фінансування

 

7.1. Фінансування НД і ДКР здійснюється в межах коштів державного бюджету, виділених університетом та передбачених для виконання такого виду робіт, а також за рахунок надходжень від замовлень юридичних, фізичних осіб та інших джерел відповідно до чинного законодавства.

7.2. НД і ДКР, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету, підлягають обов’язковій реєстрації в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.1992 № 162 «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій».


Кількість переглядів сторінки: 1 145