Праці вчених Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Глуховеря R.A., Негодченко О.В. Адміністративно-правовий захист суспільних відносин у сфері обігу інформації з обмеженим доступом в Україні: монограф. / В. А. Глуховеря, О. В. Негодченко. – Дніпропетровськ: Дніпроп. гуманітар. ун-т; Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 276 с

Бібліотека

У монографії виокремлено п’ять основних етапів становлення законодавства про інформацію з обмеженим доступом, аналізується інформаційна сфера використання інформації з обмеженим доступом, що підлягає адмініс-тративному регулюванню.

Для науковців, викладачів, докторантів і аспірантів, слухачів, студентів юридичних вузів, факультетів і закладів освіти, а також юристів та працівників судових і правоохоронних органів.


 

Єфімов М.М. Методика розслідування хуліганства : монографія / Микола Миколайович Єфімов. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015.-216 с

Бібліотека

Монографію присвячено аналізу складного та багатоаспектного явища -розслідуванню хуліганства. В роботі, з урахуванням сучасного стану розвитку наук криміналістики та кримінального процесу, розглянуті особливості розслідування досліджуваної категорії кримінальних правопорушень.

Для фахівців криміналістики, кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності, науковців інших юридичних спеціапьностей, науково-педагогічного складу вищих навчальних закладів, здобувачів, курсантів, слухачів та практичних співробітників правоохоронних органів.


 

Наливайко Л. P., Касяненко Є.В., Чепік-Трегубенко О.С. та ін. Збірник нормативно-правових актів «Виконавча влада в Україні» / за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2015. – 500 с.

Бібліотека


 

Добробог Л.М. Генезис та розвиток галузі права: проблеми історії та теорії: монограф. / Л. М. Добробог. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2015. – 360 с.

Бібліотека

У монографії досліджується змістова і видова характеристика категорії «галузь права», визначаються перспективи розроблення проблем генезису та функціонування галузі права в національній юридичній доктрині. Не залишились поза увагою автора питання впливу глобалізації на розвиток галузі екологічного права в контексті взаємодії правових систем.

Ця монографія становить велику теоретичну й практичну цінність і може бути рекомендована до застосування в навчальному процесі, під час проведення наукових досліджень, а також у законотворчості.


 

Савіщенко В. M. Адміністративно-правове забезпечення освіти та науки в Україні : монограф. / В. М. Савіщенко. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра, 2015. – 372 с

Бібліотека

Здійснено комплексне дослідження актуальних теоретичних та практичних проблем правового регулювання освіти та науки в Україні. Надано загальнотеоретичну характеристику освіти, проаналізовано історичний генезис розвитку освіти та науки в Україні, охарактеризовано сучасний стан та перспективи його правового регулювання, визначено механізм правового регулювання освіти в Україні, а також окреслено суб’єктів правовідносин у даній сфері, розглянута їх сутність, виділено особливості.

Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів та докторантів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами освіти та науки в Україні.


 

Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання яких підвідомче Національній поліції: пракг. посіб. / авт.-уюіад.: Т. П. Мінка, Р. В. Миронюк, В. А. Глуховеря таін.-Х.: Право,2016.-182 с

Бібліотека

У практичному посібнику подано зразки оформлення протоколів про адміністративні правопорушення, складання яких підвідомче Національній поліції. Окрім того, до кожного зразка протоколу наведено кваліфікуючі ознаки вчиненого адміністративного правопорушення.

Практичний посібник призначений для викладачів, курсантів, слухачів, ад’юнктів та аспірантів юридичних навчальних закладів і факультетів України, практичних працівників Національної поліції та МВС України, інших працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів.


 

Наливайко Л. Р., Степаненко К. В., Щербина Є. М. Міжнародний захист прав людини : навчальний посібник / Наливайко Л. Р., Степаненко К. В., Щербина Є. М. — Дніпро : ДДУВС, 2016. — 188 с.

Бібліотека

У навчальному посібнику викладаються основні теоретичні та практичні підходи щодо міжнародного захисту прав людини, досліджено правовий та соціальний зміст прав людини, а також питання, пов’язані з діяльністю міжнародних органів із захисту прав людини.

Для студентів та викладачів юридичних вузів (факультетів), практичних працівників, працівників неурядових організацій, а також всіх тих, хто цікавиться правами людини.


 

Елементи класичної логіки : навч. посібник / кол. авт. ; за заг. ред. д.філос.н., проф. В. В. Кузьменка. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 236 с
ISBN 978-966-383-712-3

Бібліотека

Представлено конструктивний та аксіоматичний підходи, що становлять підґрунтя сучасної логіки, яка отримала назву «класична». Розглянуто сучасну класичну логіку як інструмент здобуття будь-якого виду знання, що належить до різноманітних наук (світоглядних, юридичних чи природничих). Передбачено озброєння читача логічним інструментом як запорукою правильного мислення, тобто побудови моделей ситуацій, що виникають у юридичній практиці. У межах вивчення класичної логіки запропоновано вправи та задачі для студентів і курсантів юридичних спеціальностей.

Розраховано на курсантів, студентів і слухачів юридичних вузів, а також усіх, хто цікавиться питаннями сучасної класичної логіки.


 

Кобрусєва Є.А. Адміністративно-правовий захист прав та свобод людини і громадянина на мирні зібрання: Монографія / Кобрусєва Є.А., Соколенко О.Л., Кононець В.П. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2016. – 237 с

Бібліотека

Монографію присвячено дослідженню сучасних проблем та правових основ адміністративно – правового захисту прав громадян під час мирних зібрань в Україні та розробці науково – обгрунтованих рекомендацій для їх вдосконалення в умовах подальшого реформування центральних органів виконавчої влади.

Видання розраховане на професорсько – викладацький склад, ад’юнктів, аспірантів, здобу вач ів та студентів вищих навчальних закладів юридичних вузів і факультетів, практичних працівників правоохоронних органів та всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання відносин охорони громадського порядку і безпеки що забезпечується міліцією в аеропортах.


 

Орел Ю. В. Кримінальна відповідальність за злочини проти нормальної діяльності органів і установ пенітенціарної служби України : монографія / Ю. В. Орел. – Харків: ТОВ «В справі», 2016. – 416 с

Бібліотека

У монографії розглядається комплекс теоретичних та практичних питань, присвячених проблемам кримінальної відповідальності за злочини проти нормальної діяльності органів і установ пенітенціарної служби України.

Для науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) ВНЗ, у яких готують правників, працівників правоохоронних органів, прокуратури і суду, а також широкого кола читачів, яких цікавлять різні аспекти порушеної проблематики.


 

 

Праці вчених ДДУВС (2016 рік).


Кількість переглядів сторінки: 676