Нові надходження

Глуховеря R.A., Негодченко О.В. Адміністративно-правовий захист суспільних відносин у сфері обігу інформації з обмеженим доступом в Україні: монограф. / В. А. Глуховеря, О. В. Негодченко. – Дніпропетровськ: Дніпроп. гуманітар. ун-т; Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 276 с

Бібліотека

У монографії виокремлено п’ять основних етапів становлення законодавства про інформацію з обмеженим доступом, аналізується інформаційна сфера використання інформації з обмеженим доступом, що підлягає адмініс-тративному регулюванню.

Для науковців, викладачів, докторантів і аспірантів, слухачів, студентів юридичних вузів, факультетів і закладів освіти, а також юристів та працівників судових і правоохоронних органів.


 

Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» / Т. П. Мінка, Р. В. Миронюк, В. А. Глуховеря та ін,; за заг. ред. Т. П. Мінки. – X.: Право, 2016.-178 с.

Бібліотека

У Науково-практичному коментарі запропоновано постатейний коментар до окремих розділів Закону України «Про Національну поліцію», зокрема до розділу IV «Повноваження поліції» та розділу V «Поліцейські заходи».

Для викладачів, курсантів, слухачів, ад’юнктів та аспірантів юридичних навчальних закладів і факультетів України, практичних працівників Національної поліції та МВС України, інших працівників правоохоронних органів, судів.


 

Єфімов М.М. Методика розслідування хуліганства : монографія / Микола Миколайович Єфімов. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015.-216 с

Бібліотека

Монографію присвячено аналізу складного та багатоаспектного явища -розслідуванню хуліганства. В роботі, з урахуванням сучасного стану розвитку наук криміналістики та кримінального процесу, розглянуті особливості розслідування досліджуваної категорії кримінальних правопорушень.

Для фахівців криміналістики, кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності, науковців інших юридичних спеціапьностей, науково-педагогічного складу вищих навчальних закладів, здобувачів, курсантів, слухачів та практичних співробітників правоохоронних органів.


 

Наливайко Л. P., Касяненко Є.В., Чепік-Трегубенко О.С. та ін. Збірник нормативно-правових актів «Виконавча влада в Україні» / за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2015. – 500 с.

Бібліотека


 

Добробог Л.М. Генезис та розвиток галузі права: проблеми історії та теорії: монограф. / Л. М. Добробог. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2015. – 360 с.

Бібліотека

У монографії досліджується змістова і видова характеристика категорії «галузь права», визначаються перспективи розроблення проблем генезису та функціонування галузі права в національній юридичній доктрині. Не залишились поза увагою автора питання впливу глобалізації на розвиток галузі екологічного права в контексті взаємодії правових систем.

Ця монографія становить велику теоретичну й практичну цінність і може бути рекомендована до застосування в навчальному процесі, під час проведення наукових досліджень, а також у законотворчості.


 

Савіщенко В. M. Адміністративно-правове забезпечення освіти та науки в Україні : монограф. / В. М. Савіщенко. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра, 2015. – 372 с

Бібліотека

Здійснено комплексне дослідження актуальних теоретичних та практичних проблем правового регулювання освіти та науки в Україні. Надано загальнотеоретичну характеристику освіти, проаналізовано історичний генезис розвитку освіти та науки в Україні, охарактеризовано сучасний стан та перспективи його правового регулювання, визначено механізм правового регулювання освіти в Україні, а також окреслено суб’єктів правовідносин у даній сфері, розглянута їх сутність, виділено особливості.

Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів та докторантів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами освіти та науки в Україні.


 

Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання яких підвідомче Національній поліції: пракг. посіб. / авт.-уюіад.: Т. П. Мінка, Р. В. Миронюк, В. А. Глуховеря таін.-Х.: Право,2016.-182 с

Бібліотека

У практичному посібнику подано зразки оформлення протоколів про адміністративні правопорушення, складання яких підвідомче Національній поліції. Окрім того, до кожного зразка протоколу наведено кваліфікуючі ознаки вчиненого адміністративного правопорушення.

Практичний посібник призначений для викладачів, курсантів, слухачів, ад’юнктів та аспірантів юридичних навчальних закладів і факультетів України, практичних працівників Національної поліції та МВС України, інших працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів.


 

Ляшук Р. М. Діяльність відділів прикордонної служби Державної прикордонної служби України (адміністративно-правовий аспект) : монографія/ Р. М. Ляшук; зазаг. ред. д-раюрид. наук, проф. В. Л. Грохольського. -Хмельницький : Видавництво НАДІ 1СУ, 2015. – 386 с.

Бібліотека

У монографії досліджуються питання правової регламентації діяльності відділів прикордонної служби Державної прикордонної служби України. Аналізуються чинне законодавство і практика правового регулювання комплексу оперативно-службової діяльності підрозділів охорони державного кордону України.

Призначено для курсантів та слухачів академії, викладачів вищих юридичних навчальних закладів, фахівців у галузі охорони державного кордону та інших сфер правоохоронної діяльності.


 

Савченко Л. А. Проблеми правового закріплення принципів фінансового контролю [монографія] / Л. А. Савченко, I. М. Ярмак. – Київ: Центр учбової літератури, 2016.-172 с.

Бібліотека

Монографію присвячено комплексному аналізу принципів фінансового контролю. У ній висвітлено доктринальні підходи до принципів фінансового контролю; визначено особ-ливості нормативного закріплення принципів фінансового контролю у міжнародних документах, законодавстві України та зарубіжних країн.

Для студентів, викладачів, науковців, працівників фінансових органів і всіх, хто цікавиться проблемами фінансового контролю.


 

Сидор М. Я. Адміністративно-правові аспекта взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування : монографія / М.Я. Сидор. – Львів : Видавництво, 2016.-192 с

Бібліотека

У межах науки адміністративного права України на основі системного підходу здійснено комплексне дослідження особливостей та закономірностей взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, вивчено основні форми такої взаємодії, запропоновано шляхи удосконалення чинного законодавства України з метою досяг-нення ефективності взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів вищих навчальних закладів, юристів-практиків, суддів та усіх, хто цікавиться окресленою проблематикою.


 

Діхтієвський П.В., Лагнюк О.М. Кадрове забезпечення судів загальної юрисдикції: адміністративно-правовий аспект / П.В. Діхтієвський, О.М. Лагнюк. -Херсон : Видавничий дім Тельветика”, 2015. – 200 с

Бібліотека

У монографії розглянуто актуальні теоретичні та практичні проблеми комплектування судів загальної юрисдикції висококваліфікованими кадрами.

Для працівників органів законодавчої, виконавчої й судової влади, науково-викладацького складу та студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів.


 

Кваша О.О., Харко Д.М. Виконавець злочину у структурі співучасті: Монографія. – К., 2015. – 224 с.

Бібліотека

Монографія присвячена висвітленню однієї з найбільш актуальних та складних проблем юридичної науки – кримінально-правовій характеристиці виконавця як співучасника злочину. Висвітлено концептуальні особливості кримінально-правового вчення про співучасть у злочині з використанням досягнень юридичної науки, філософії та соціальної психології. Визначено поняття структури співучасті у злочині, місце в ній виконавця злочину та його значення у рольовому розподілі співучасників.

Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів, працівників правоохоронних та судових органів.


 

Ємельянов В. П. Антитерористичне законодавство: поняття, система, шляхи вдоскона-лення : монографія / В. П. Ємельянов, – X.: Право, 2016. – 88 с.

Бібліотека

Монографія присвячена питанням протидії терористичним проявам правовими засобами. У виданні на підґрунті досягнень юридичної науки, аналізу чинного вітчизняного та зарубіжного законодавства і відповідних міжнародно-правових документів встановлюються недоліки й суперечливості антитерорис-тичного законодавства України та пропонуються науково обґрунтовані шляхи його вдосконалення.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів та практичних працівників.


 

Хараберюш О. I. Протидія контрабанді в Україні: оперативно-розшуковий аспект: монографія / О. І. Хараберюш. – К.: ВД «Дакор», 2015. – 416 с.

Бібліотека

У монографії здійснено комплексний аналіз системи оперативно-роз-пгукового забезпечення протидії контрабанді, організаційно-правових та тактичних засад його формування та реалізації. Подано загальну харак-теристику контрабанди з позиції оперативно-розшукового забезпечення протидії цьому злочину, поняття оперативно-розшукового забезпечення.

Монографія може стати у пригоді науковцям, які займаються проблемами протидії контрабанді, захисту конституційних прав і свобод людини й громадянина, та працівникам практичних підрозділів правоохоронних органів, а також слухачам та курсантам навчальних закладів правоохоронних органів.


 

Наливайко Л. Р., Степаненко К. В., Щербина Є. М. Міжнародний захист прав людини : навчальний посібник / Наливайко Л. Р., Степаненко К. В., Щербина Є. М. — Дніпро : ДДУВС, 2016. — 188 с.

Бібліотека

У навчальному посібнику викладаються основні теоретичні та практичні підходи щодо міжнародного захисту прав людини, досліджено правовий та соціальний зміст прав людини, а також питання, пов’язані з діяльністю міжнародних органів із захисту прав людини.

Для студентів та викладачів юридичних вузів (факультетів), практичних працівників, працівників неурядових організацій, а також всіх тих, хто цікавиться правами людини.


 

Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях: довідник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. ; Запоріз. нац. ун-т. — К. : Ін Юре, 2016. – 264 с.

Бібліотека

У довіднику в систематизованому вигляді подаються біографії відомих учених-юристів, які сформували адміністративно-правову науку XX століття, другу половину якого, безумовно, можна вважати періодом, коли відбулося становлення якісного підґрунтя сучасної науки адміністративного права нових незалежних держав, утворених наприкінці XX століття.

Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.


 

Байлов А. В., Литвинов О. М., Чумак В. В. Науково-дослідницька діяльність студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів: довідник молодого вченого / А.В. Байлов, О. М. Литвинов, В. В. Чумак; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Головка. — Харків: ХНУВС, Тім Пабліш Груп, 2016. – 364 с.

Бібліотека

У довіднику викладено порядок організації науково-дослідницької діяльності курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів, розроблений на підставі чинного законодавства і нормативно-правових актів Міністерства освіти та науки України, а також Міністерства внутрішніх справ України.

Для курсантів, студентів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів вищих навчальних закладів України та всіх, хто цікавиться основами науково-дослідницької роботи.


 

Галунько В.В., Курило B.I., Короед СО. та ін. Адміністративне право України. Т. 1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / [В.В. Галунько, B.I. Курило, СО. Короед; О.Ю. Дрозд, І.В. Гиренко, О.М. Єщук, І.М. Риженко, А.А. Іванищук, Р.Д. Саунін, І.М. Ямкова]; за ред. проф. В.В. Галунька. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 272 с.

Бібліотека

У навчальному посібнику розкрито зміст Загального адміністративного права України. За основу взято теоретичні положення та практику діяльності суб’єктів владних повноважень, що відповідає цінностям країн-учасниць Європейського Союзу, коли основним завданням публічної адміністрації є забезпечення прав, свобод і законних інтересів невладних фізичних і юридичних осіб. Матеріал викладено в лаконічній, доступній для опанування формі. Призначається для студентів начальних закладів, суб’єктів публічної адміністрації, суддів та інших осіб, які цікавляться проблемами правознавства.


 

Рибницький Г. В. Правове регулювання управління підприємницькою діяльністю в Україні: теорія та практика : монографія / Г. В. Рибницький. – Харків : Діса плюс, 2016. – 462 с.

Бібліотека

У монографії комплексно розглянуто теоретичні та практичні питання правового регулювання управління підприємницькою діяльністю в Україні. Охарактеризовано систему уповноважених на управління в указаній сфері органів та проаналізовано надані їм повноваження.

Монографія розрахована на науковців, аспірантів, юристів-практиків, а також: буде корисною для усіх, хто цікавиться проблемами управління підприємницькою діяльністю в Україні в світлі поставлених у стратегії розвитку України до 2020 року завдань.


 

Особиста безпека працівника ОВС України: навчальний посібник. – 2-ге вид. зі змін. і доп. / С. М. Банах, В. Р. Булачек, І.Ю. Землянський та ін.- Львів: ЛьвДУВС, 2016.-264 с

Бібліотека

Викладено теоретичний матеріал щодо дотримання заходів особистої безпеки працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків. Окреслено правове підґрунтя застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів та засобів фізичного впливу під час припинення злочинів і правопорушень, затримання і доставления правопорушників.

Для використання в навчальному процесі вищих навчальних закладів МВС, у системі службової та самостійної підготовки працівників ОВС України.


 

Експертно-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів : практика, досвід, проблеми / за заг. ред ОА Федотова. – К. Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, 2016. – Вип. 29. – 43 с.: іл.

Бібліотека

Збірник містить актуальні матеріали експертно-криміналістичної діяльності, міжнародного співробітництва, позитивного досвіду експертного супроводження розкриття та розслідування злочинів підрозділів Експертної служби МВС України.

Для працівників Експертної служби МВС, викладачів, студентів і слухачів вищих навчальних закладів.


 

Права людини в контексті сучасного суспільствотворення: монографія / М.Г. Вербенський, Т.О. Проценко, О.А. Мартиненко та ін. ; МВС України ; ДНДІ МВС України. – Вінниця, ТОВ Нілан-ЛТД”, 2016. – 262 с

Бібліотека

У монографії досліджуються злободенні проблеми загальнотеоретичної та управлінсько-правової думки, зокрема в розрізі сучасних викликів і необхідності докорінних змін у вітчизняній правовій доктрині і юридичній практиці щодо дотримання прав людини. Значну увагу приділено аналізу методологічних проблем сучасного правознавства, опануваню зарубіжного досвіду, адаптації положень національного законодавства до правової системи Європейського Союзу.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та всіх, хто цікавиться актуальними змінами у теоретичній і практичній юриспруденції.


 

Механізми захисту прав в Україні / Під заг. ред. Є.Б. Кубка — К.: ПрАТ «Юридична практика», 2016. — 656 с

Бібліотека

У книзі висвітлюються наукові та практичні проблеми використання механізмів захисту прав в Україні, розглядаються загальні теоретичні питання реформування судової системи України, запровадження судового прецеденту, участі держави в публічно-правових та приватноправових відносинах, удосконалення господарського, цивільного та адміністративного судочинства, а також інші заходи захисту прав юридичних і фізичних осіб. Автори — юристи юридичної фірми «Салком». Висвітлено досвід фірми у вирішенні складних правових питань, у тому числі участь у розгляді резонансних судових справ. Книга розрахована на практикуючих юристів, державних і громадських діячів, учених, іноземних фахівців, а також студентів та викладачів вищих навчальних закладів.


 

Живко 3. Б. Управління системою економічної безпеки підприємства: навч. посібник / 3. Б. Живко. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 212 с

Бібліотека

Подано теоретичний матеріал, практичні завдання, ситуаційні вправи з навчальної дисципліни «Управління системою економічної безпеки підприємства». Посібник спрямований на формування у студентів комплексу знань і умінь у розробці та здійсненні безпекознавчої політики на сучасних підприємствах; доборі та розміщенні персоналу; отриманні, аналізі та зберіганні інформації; забезпеченні охорони комерційної таємниці; організації режимної та охоронної діяльності; використанні персоналу організації; локалізації та усуненні загроз.

Для студентів, магістрів, слухачів та аспірантів економічних і юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.


 

Екологічна безпека : правове забезпечення в Україні: навчально-довідковий посібник / упор. М.Г. Вербенсь-кий, Т.О. Проценко, О.І. Логвиненко та ін.; Державний науково-дослідний інститут МВС України. – К., 2015. 846 с

Бібліотека

У навчально-довідковому посібнику розглянуто й систематизовано міжнародні нормативні документи, законодавство України та відомчі нормативно-правові акти стосовно правового забезпечення екологічної безпеки.

Посібник призначений для працівників органів державної влади, правоохоронних органів, науковців, викладачів, слухачів відомчих закладів освіти системи МВС та ін.


 

Права та пільги учасників АТО: практичний посібник / П68 упорядники: Г. В. Смолин, Б, М. Гамалюк, І. Я. Семенюк за заг. ред. В. В. Середи. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 68 с
ISBN 978-617-5 П-І91-8

Бібліотека

Нині в Україні здійснюється утвердження державно-управлінської діяльності із забезпечення соціальних прав учасників АТО. Протягом 2014-2015 р. прийнято нові закони та внесено зміни до чинних, якими встановлено надання учасникам АТО статусу учасника бойових дій, інваліда війни, учасника війни та відповідного статусу членам сімей загиблих учасників АТО, гарантії соціального захисту сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я під час участі у Революції Гідності. У практичному посібнику здійснено спробу систематизації прав та пільг учасників АТО.

Для учасників АТО та їхніх сімей, військовослужбовців» юристів, студентів.


 

Сімейне право (у схемах та визначеннях) : навч. посібник / кол. авт.; [Коваленко А. В. (кер.), Валєєв Р. Г., Круглова О. О. та ін.]. ~ Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр справ, 2016.-200 с.

Бібліотека

Посібник підготовлено на основі положень Сімейного кодексу України відповідно до програми навчальної дисципліни «Сімейне право» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Навчальне видання репрезентує результати науково-орактичного аналізу основних понять сімейного права України у структурно-логічних схемах, візуалізуючи теоретичні положення юридичної науки.

Посібник розраховано на студентів, курсантів, слухачів та викладачів вищих навчальних закладів, а також наукових і практичних працівників


 

Ганжа 0.О. Оперативно-розшукова протидія діяльності організованих груп які готують вчинення крадіжок із квартир ; монографія / О. О. Ганжа, О. О. Деревягін, Ж В. Стащак, К. В. Шахова, В. В. Шендрик. – Харків : Діса плюс, ДДЬ. -170 с.
ISBN 978-617-7384-08-2

Бібліотека

У монографічному дослідженні здійснено аналіз стану наукової розробленості теми. На основі аналізу нормативних актів, які становлять правові засади оперативно-розшукової протидії діяльності організо-ваних груп, які готують вчинення крадіжок із квартир, розроблено пропозиції і рекомендації, спрямовані на їх удосконалення. Здійснено оперативно^розшукову характеристику крадіжок із квартир. Охарактери-зовано особливості виявлення оперативними підрозділами Національної поліції первинної оперативно-розшукової інформації про діяльність організованих груп, які готують вчинення крадіжок із квартир громадян. Вироблено перспективні напрямки удосконалення профілактики оперативними підрозділами Національної поліції крадіжок із квартир громадян, а також шляхи підвищення ефективності запобігання і припинення злочинів вказаного виду.


 

Елементи класичної логіки : навч. посібник / кол. авт. ; за заг. ред. д.філос.н., проф. В. В. Кузьменка. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 236 с
ISBN 978-966-383-712-3

Бібліотека

Представлено конструктивний та аксіоматичний підходи, що становлять підґрунтя сучасної логіки, яка отримала назву «класична». Розглянуто сучасну класичну логіку як інструмент здобуття будь-якого виду знання, що належить до різноманітних наук (світоглядних, юридичних чи природничих). Передбачено озброєння читача логічним інструментом як запорукою правильного мислення, тобто побудови моделей ситуацій, що виникають у юридичній практиці. У межах вивчення класичної логіки запропоновано вправи та задачі для студентів і курсантів юридичних спеціальностей.

Розраховано на курсантів, студентів і слухачів юридичних вузів, а також усіх, хто цікавиться питаннями сучасної класичної логіки.


 

Соколов О.С. Встановлення моделі травматичної зброї калібру 9 мм Р.А. за слідами на стріляних гільзах: судово-балістичний довідник / Грищенко О.В., Щирба Д.Є. – К.: ДНДЕКЦ МВС Украни, 2016. – 133с.: іл.

Бібліотека

У довіднику викладено схематичні та графічні зображення слідів на гільзах, стріляних із найбільш розповсюджених зразків травматичної зброї калібру 9 мм Р.А. українського виробництва.

Рекомендовано для курсантів. студентів і слухачів навчальних закладів системи МВС та інших відомств.


 

Кобрусєва Є.А. Адміністративно-правовий захист прав та свобод людини і громадянина на мирні зібрання: Монографія / Кобрусєва Є.А., Соколенко О.Л., Кононець В.П. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2016. – 237 с

Бібліотека

Монографію присвячено дослідженню сучасних проблем та правових основ адміністративно – правового захисту прав громадян під час мирних зібрань в Україні та розробці науково – обгрунтованих рекомендацій для їх вдосконалення в умовах подальшого реформування центральних органів виконавчої влади.

Видання розраховане на професорсько – викладацький склад, ад’юнктів, аспірантів, здобу вач ів та студентів вищих навчальних закладів юридичних вузів і факультетів, практичних працівників правоохоронних органів та всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання відносин охорони громадського порядку і безпеки що забезпечується міліцією в аеропортах.


 

Орел Ю. В. Кримінальна відповідальність за злочини проти нормальної діяльності органів і установ пенітенціарної служби України : монографія / Ю. В. Орел. – Харків: ТОВ «В справі», 2016. – 416 с

Бібліотека

У монографії розглядається комплекс теоретичних та практичних питань, присвячених проблемам кримінальної відповідальності за злочини проти нормальної діяльності органів і установ пенітенціарної служби України.

Для науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) ВНЗ, у яких готують правників, працівників правоохоронних органів, прокуратури і суду, а також широкого кола читачів, яких цікавлять різні аспекти порушеної проблематики.


 

Бібліотека


 

Бібліотека


 

Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доп. та наук, повідом л. у часи. II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квітня 2016 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, проф. В. І. Щербини, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. -Київ: Прінт-Сервіс, 2016.- 301 с

Бібліотека

У збірнику вміщено тексти наукових доповідей і повідомлень, присвячених актуальним науковим і практичним проблемам розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення, вдосконалення законодавства у сфері праці і соціального забезпечення. Для фахівців, які працюють у вищезазначених галузях, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів.

Тексти доповідей і повідомлень друкуються мовою оригіналу в авторській редакції.


 

Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 17 бер. 2016 p.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 556 с

Бібліотека

Збірник містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції, у якій взяли участь науковці, викладачі та здобувачі вищих навчальних закладів та наукових установ України і зарубіжжя, а також фахівці-практики правоохоронних органів, керівні працівники органів державної влади та місцевого самоврядування. Тематика публікацій охоплює актуальні проблеми освіти та фахової підготовки кадрів поліці в Україні та закордоном.

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності.


 

Принципи дидактики в контексті філософсько-правових конструкцій : матеріали круглого столу, присвяченого Міжнародному Дню філософії (24 листопада 2016 p., М.Дніпропетровськ) / За заг. ред. Кузыиенка В. В. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. — 69 с

Бібліотека

Збірник містить матеріали круглого столу, присвяченого Міжнародному Дню філософії, у роботі якого взяли участь науково-педагогічні працівники, слухачі магістратури і курсанти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, а також інших вищих навчальних закладів України. Тематика публікацій охоплює низку проблем, що стосуються аналізу філософсько-правових концепцій, психологічних чинників у правовій діяльності, аналізу етичних посилок проблем комунікацій у правовій діяльності.

Матеріали круглого столу можуть бути використані в науково-дослідницькій роботі та навчальному процесі юридичних ВНЗ, а також у юридичній практиці


 

Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування: Міжнародна науково-практична конференція: м. Київ, 8-9 липня 2016 р. -К.: Центр правових наукових досліджень, 2016

Бібліотека


 

Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 5-6 серпня 2016 р. – X. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2016. – 132 с.

Бібліотека


 

Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях: матеріали круглого столу (26 липня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – 175 с

Бібліотека

У збірнику матеріалів круглого столу «Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях», що відбувся 26 липня 2016 року на базі Національної академії прокуратури України, вміщено тези доповідей на тему цього заходу.


 

Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матер, постійн. діюч. методол. семінару (м. Миколаїв, 3-4 червня 2016 р.) ; упоряд. К.Ю.Н., проф. Б.І. Бараненко. – Суми: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – 309 с

Бібліотека

Збірник містить тези доповідей учасників постійно діючого науково практичного семінару, присвяченого розгляду теоретичних та прикладних проблем оперативно-розшукової діяльності, діяльності підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні, що проходив 3-4 червня 2016 року в м. Миколаєві.

Для науковців, викладачів, курсантів і студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, працівників підрозділів карного розшуку, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами протидії злочинному обігу зброї в Україні.


 

Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матер. Все-укр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 травн. 2016 р.) :;*упоряд. д.ю.н., доц. Є.О. Письменський. і Миколаїв : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Ді-доренка, 2016. – 244 с ISBN 978-617-616-069-4

Бібліотека

Збірник містить тези доповідей учасників Всеукраїнського науково-практичного семінару, Присвяченого розгляду теоре-тичних та прикладних проблем кримінального права, кримінології та суміжних галузей науки, що проходив 26 травня 2016 року в м. Миколаєві.

Для науковців, викладачів, курсантів і студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами правової науки.


 

Проблеми визначення та використання термінів в сфері кібербезпеки : матеріали круглого столу (м. Одеса, 25 квітня 2016 р.); [англ. мовою] / Одеський державний університет внутрішніх справ ; голова орг. комітету О. М. Мітіна. – Одеса : ОДУВС, 2016 (Одеса : ОДУВС, 25.05.2016) . – 59 с.

Бібліотека


 

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання мов у вищій школі нефілологічного профілю» (12 травня 2016 року, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ). – Д.: Адверта, 2016.-213 с

Бібліотека

Вміщено матеріали Всеукраїнської наукової конференції, в якій взяв участь професорсько-викладацький склад мовних кафедр Дніпропетровська та інших міст України. Тематика статей охоплює актуальні питання з професійної лінгвістичної підготовки, методики викладання мовних дисциплін у вищій школі, специфіки професійного перекладу, корпусної лінгвістики, комунікативної лінгвістики, юридичної лінгвістики та лінгвістичної експертизи, а також правову підтримку української мови в Україні.

Матеріали наукової конференції можуть бути використані викладачами для підготовки до занять з рідної та іноземної мов, а також для розробки підручників та шкпбнюф*,, які б передбачали достатню мовну підготовку здобувачів вищої освіти, магістрів та ад’юнктів


 

Використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні : матеріали наук.-практ. семінару (Дніпропетровськ, 13 травня 2016 p.). Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 194 с

Бібліотека

Збірник містить матеріали науково-практичного семінару, в якому взяли участь науковці, викладачі, курсанти та здобувачі вищих навчальних закладів та наукових установ України, а також практичні працівники правоохоронних органів. Тематика публікацій охоплює теоретичні та практичні проблеми криміналістики та судової експертизи.

Матеріали семінару можуть бути використані у науково-дослідній роботі та у навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності


 

Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»: тези доповідей Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів, м. Запоріжжя, 21 квітня 2016 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016.-248 с.

Бібліотека

У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Всеукраїнський форум вчених-адміністративістів «Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу», який відбувся на базі Запорізької обласної державної адміністрації 21 квітня 2016 року


 

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : наук.-теорет. журнал. Вип. № 2, 2016 / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка ; голов. ред. В. М. Комарницький. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – 322 с.

Бібліотека


 

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія економічна / головний редактор В. В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – Вил. 2. ~ 328 с

Бібліотека


 

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / головний редактор В. В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2016.-Вип. 1.-440 с

Бібліотека


 

Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. праць. Вип. 2, 2016 / Донецький юридичний інститут МВС України ; голов. ред. В. М. Бесчастний. – Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2016 (Харків : ТД “Золота миля”, 25.03.2016) . – 219 с.

Бібліотека


 

Вісник Кримінологічної асоціації України № 2 (13): збірник наукових праць [редкол. 0. М. Бандурка (голов, ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2016. – 306 с

Бібліотека

Статті збірника висвітлюють широке коло наукових кримінологічних та кримінально-правових питань, актуальних проблем боротьби зі злочинністю, вдосконалення національного кримінального законодавства, правового регулювання, інформаційно-аналітичного та організаційно-управлінського забезпечення протидії злочинності в Україні тощо.

Електронна копія збірника безоплатно розміщується у відкритому доступі на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Національної академії наук України у розділі «Наукова періодика України», а також на офіційному сайті видання (www.visnikkau.org)


 

Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. / [голов, ред. В.В. Черней] / ДНДЕКЦ МВС К82 України; НАВС. — К.: ПК «Типографія від «А» до «Я», 2016. — № 1 (25). — 211 с.: іл.

Бібліотека

Містить праці з теоретичних, методичних, нормативно-правових, практичних, історичних, організаційних проблем судової експертизи та криміналістики. На сторінках вісника відображено матеріали багатого передового досвіду проведення криміналістичних досліджень, інтегровано все нове, що з’яв-ляється в галузі науки криміналістики.

Для фахівців з питань судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів із запобігання, виявлення, розкриття й розслідування злочинів та інших правопорушень, а також науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів.


 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. Вип. 2 (73), 2016 / Харківський національний університет внутрішніх справ ; голов. ред. В. В. Сокуренко. – Харків : ХНУВС, 2016 (Харків : ХНУВС, 29.03.2016) . – 223 с.

Бібліотека


 

Право і безпека: Юриспруденція. Юридична психологія (психологічні науки) : наук. журнал. № 2 (61), 2016 / Харківський національний університет внутрішніх справ ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків : ХНУВС, 2016 (Харків : ХНУВС, 31.05.2016) . – 164 с.

Бібліотека

 

Надходження до бібліотеки ДДУВС у 2016 році.


Кількість переглядів сторінки: 1 173